സർപ്പഗന്ധ്യാദി ചൂർണം

  • മരുന്നുകൾPhoto of സർപ്പഗന്ധ്യാദി ചൂർണം

    സർപ്പഗന്ധ്യാദി ചൂർണം

    രോഗസൂചന : മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ,യോനിവേദന NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ…

    Read More »
Back to top button
Close
Close