വിശാലത്വക്

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of ഏഴിലം പാല

    ഏഴിലം പാല

    പാല, യക്ഷിപ്പാല ശാസ്ത്രനാമം : Alstonia scholaris (L)R.Br.കുടുംബം : Apocynaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Devil’s Tree സംസ്കൃതം : ശാരദ, ശുക്തിപർണാ, വിശാലത്വക്,സപ്തഛദം, സപ്തപർണാ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

    Read More »
Back to top button
Close
Close