തലയ്ക്ക് ഭാരം

  • ഒറ്റമൂലികൾPhoto of അമ്ലപിത്തം

    അമ്ലപിത്തം

    അടിസ്ഥാനകാരണം ദഹനമില്ലായ്മയാണ്. കഴിച്ച് ആഹാരം വേണ്ടരീതിയിൽ ദഹിക്കാതെ ആമാശയത്തിൽ കെട്ടിക്കിടന്നു ദുഷിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള വികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. നെഞ്ചിൽ ഭാരം, വായിൽ വെള്ളം തെളിയുക, തലയ്ക്ക് ഭാരം, മനംപിരട്ടൽ,…

    Read More »
Back to top button
Close
Close