ചക്രമര്‍ദ്ദ

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of തകര

    തകര

    ചക്രത്തകര, തവര ശാസ്ത്രനാമം : Senna tora (L.) Roxb.കുടുംബം : Leguminosaeഇംഗ്ലീഷ് : Sickle sennaസംസ്കൃതം : ഊരനാക്ഷ, ചക്രമര്‍ദ്ദ, പ്രചന്ദ,ദ്രദുഘ്ന, മേഷലോചന ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

    Read More »
Back to top button
Close
Close