ഇത്തിയാല്‍

  • ഔഷധസസ്യങ്ങൾPhoto of ഇത്തി

    ഇത്തി

    ഇത്തിയാല്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Ficus microcarpa L.fകുടുംബം : Moraceaeഇംഗ്ലീഷ് : Chinese Banyan, Indian Laurelസംസ്കൃതം : അശ്വത്ഥപ്രതം, ഉദുംബരം, ഗജപാദപാ ക്ഷീരതരു, നന്ദീവൃക്ഷം, പ്ലക്ഷം…

    Read More »
Back to top button
Close
Close