ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

 • Photo of വയമ്പ്

  വയമ്പ്

  ഉഗ്രദന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ ശാസ്ത്രനാമം : Acorus calamus L.കുടുംബം : Acoraceaeഇംഗ്ലീഷ് : Sweet Flagസംസ്കൃതം : ഉഗ്രഗന്ധഃ, ജടിലഃ, ലോമശഃ, വച,ശതപർവിക, മംഗല്യം ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ…

  Read More »
 • Photo of രുദ്രാക്ഷം

  രുദ്രാക്ഷം

  അക്ഷാ, രുദ്രാക്ഷ, ശിവാക്ഷ ശാസ്ത്രനാമം : Elaeocarpus sphaericus, (Gaertn .) K.Schum.കുടുംബം : Elaeocarpaceaeസംസ്കൃതം : അക്ഷാ, രുദ്രാക്ഷ, ശിവാക്ഷഇംഗ്ലീഷ് : Blue Marble Tree,…

  Read More »
 • Photo of രാമച്ചം

  രാമച്ചം

  വെട്ടിവേര്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Vetiveria zizanioides (Linn) Nashകുടുംബം : Poaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Vetiverസംസ്കൃതം : ഉശീര, സേവ്യം, സുഗന്ധിമൂല ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്രോഗസൂചന് : പ്രമേഹം,…

  Read More »
 • Photo of രക്തചന്ദനം

  രക്തചന്ദനം

  ശാസ്ത്രനാമം : Pterocarpus santalinus L.കുടുംബം : Leguminosaeഇംഗ്ലീഷ് : Red sandal wood ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : കാതൽ രോഗസൂചന് : ത്വക് രോഗങ്ങൾ, പുകച്ചിൽ, രക്തദുഷ്ടി,…

  Read More »
 • Photo of മേന്തോണി

  മേന്തോണി

  കാന്തള്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Gloriosa superba Lകുടുംബം : Colchicaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Glory Lilyസംസ്കൃതം : അഗ്നിശിഖ, ലാങ്ഗലി, ഹരിപ്രിയ ഉപയോഗ്യഭാഗം : കിഴങ്ങ് (മൂലകാണ്ഡം)രോഗസൂചന :…

  Read More »
 • Photo of മൂവില

  മൂവില

  ശാസ്ത്രനാമം : Pseudarthria viscida (L.) Wight & Arn.കുടുംബം : Leguminosaeസംസ്കൃതം : അംശുമതി, ചിത്രപർണീ, ശാലപർണീ, സാലപർണീ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര് രോഗസൂചന :…

  Read More »
 • Photo of മുരിങ്ങ

  മുരിങ്ങ

  ശിഗ്രു ശാസ്ത്രനാമം : Moringa pterygosperma Gaertn.കുടുംബം : Moringaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Drumstick Treeസംസ്കൃതം : ശിഗ്രു,ശോഭാജന ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി, ഇല,കുരു,വേര്പ്രധാന മരുന്നുകൾ : കൊട്ടംചുക്കാദി…

  Read More »
 • Photo of മുയല്‍ച്ചെവി

  മുയല്‍ച്ചെവി

  മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍, ഒരിച്ചൊഴിയന്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Emilia sonchifolia (L.) DC.ex DC.കുടുംബം : Compositaeഇംഗ്ലീഷ് : Cupid’s Shaving brushസംസ്കൃതം : ആഖുകർണ്ണി,ദ്രവന്തി,ചിത്രപ,ചിത്ര, ശശശ്രുതി, ശംബാരി ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ…

  Read More »
 • Photo of മുന്തിരി

  മുന്തിരി

  ശാസ്ത്രനാമം : Vitis vinifera L.കുടുംബം : Vitaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Grape vineസംസ്കൃതം : ദ്രാക്ഷാ,മൃദ്വീക ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : പഴoരോഗസൂചന : രക്തക്കുറവ്, മലബന്ധം, പുകച്ചിൽ, ദാഹം,നേത്രരോഗങ്ങൾ,മെലിച്ചിൽപ്രധാന…

  Read More »
 • Photo of മുത്തിള്‍

  മുത്തിള്‍

  കുടങ്ങല്‍, വല്ലാരച്ചീര ശാസ്ത്രനാമം : Centella asiatica (L.) Urb.കുടുംബം : Apiaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Indian Pennywortസംസ്കൃതം : ബ്രാഹ്മീ, മണ്ഡകീ, മണ്ഡകപർണീ, സരസ്വതി ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

  Read More »
Back to top button
Close
Close