ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

 • Photo of മുരിങ്ങ

  മുരിങ്ങ

  ശിഗ്രു ശാസ്ത്രനാമം : Moringa pterygosperma Gaertn.കുടുംബം : Moringaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Drumstick Treeസംസ്കൃതം : ശിഗ്രു,ശോഭാജന ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി, ഇല,കുരു,വേര്പ്രധാന മരുന്നുകൾ : കൊട്ടംചുക്കാദി…

  Read More »
 • Photo of മുയല്‍ച്ചെവി

  മുയല്‍ച്ചെവി

  മുയല്‍ച്ചെവിയന്‍, ഒരിച്ചൊഴിയന്‍ ശാസ്ത്രനാമം : Emilia sonchifolia (L.) DC.ex DC.കുടുംബം : Compositaeഇംഗ്ലീഷ് : Cupid’s Shaving brushസംസ്കൃതം : ആഖുകർണ്ണി,ദ്രവന്തി,ചിത്രപ,ചിത്ര, ശശശ്രുതി, ശംബാരി ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ…

  Read More »
 • Photo of മുന്തിരി

  മുന്തിരി

  ശാസ്ത്രനാമം : Vitis vinifera L.കുടുംബം : Vitaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Grape vineസംസ്കൃതം : ദ്രാക്ഷാ,മൃദ്വീക ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : പഴoരോഗസൂചന : രക്തക്കുറവ്, മലബന്ധം, പുകച്ചിൽ, ദാഹം,നേത്രരോഗങ്ങൾ,മെലിച്ചിൽപ്രധാന…

  Read More »
 • Photo of മുത്തിള്‍

  മുത്തിള്‍

  കുടങ്ങല്‍, വല്ലാരച്ചീര ശാസ്ത്രനാമം : Centella asiatica (L.) Urb.കുടുംബം : Apiaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Indian Pennywortസംസ്കൃതം : ബ്രാഹ്മീ, മണ്ഡകീ, മണ്ഡകപർണീ, സരസ്വതി ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

  Read More »
 • Photo of മുത്തങ്ങ

  മുത്തങ്ങ

  കരിമുത്തങ്ങ, കുഴിമുത്തങ്ങ ശാസ്ത്രനാമം : Cyperus rotundus L.കുടുംബം : Cyperaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Nut Grass, Purple Flat sedgeസംസ്കൃതം : കുരുവിന്ദഃ, വാരീജ, മുസ്താ ,…

  Read More »
 • Photo of മുക്കുറ്റി

  മുക്കുറ്റി

  തീണ്ടാനാഴി, തീണ്ടാവാടി, നിലംതെങ്ങ് ശാസ്ത്രനാമം : Biophytum sensitivum (L.) DCകുടുംബം : Oxalidaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Little Tree plantസംസ്കൃതം : അലംബുഷ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലംരോഗസൂചന…

  Read More »
 • Photo of മല്ലി

  മല്ലി

  ശാസ്ത്രനാമം : Coriandrum sativum L.കുടുംബം : Apiaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Coriandrumസംസ്കൃതം : ധാന്യകം,വിതുന്നകം,കുസ്തംബുര ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : ഇല, അരിരോഗസൂചന : അതിസാരം,ദഹനക്കുറവ്,പുകച്ചിൽ, ഛർദ്ദി, പനി,ദാഹംപ്രധാന മരുന്ന്…

  Read More »
 • Photo of മരമഞ്ഞള്‍

  മരമഞ്ഞള്‍

  ശാസ്ത്രനാമം : Coscinium fenestratum (Goetgh.) Colebr.കുടുംബം : Menispermaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Yellow vine,Tree turmeric False Calumbaസംസ്കൃതം : കാലേയകം,ദാരുഹരിദാ,ദാർവ്വീ, പർജനീ,പർജന്യാ ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തണ്ട്രോഗസൂചന…

  Read More »
 • Photo of മണിത്തക്കാളി

  മണിത്തക്കാളി

  തുടവലം, മുടുങ്ങ, മുളകുതക്കാളി ശാസ്ത്രനാമം : Solanum americanum Mill. (Solanum nigrum Linn)കുടുംബം : Solanaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Black nightshadeസംസ്കൃതം : കാകമാചി,കപോതംമാചിക. ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ :…

  Read More »
 • Photo of മഞ്ഞക്കടമ്പ്

  മഞ്ഞക്കടമ്പ്

  മലങ്കടമ്പ് ശാസ്ത്രനാമം : Haldina cordifolia (Roxb.)Ridsdaleകുടുംബം : Rubiaceaeഇംഗ്ലീഷ് : Halduസംസ്കൃതം : കദംബ(ക)ഃ, പീതദാരു, ഹരിദ്രുഃ,രുദ്രപുഷ്പി , മഹാദ്രുമ. ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : തൊലി,പൂവ്,വേര്.രോഗസൂചന :…

  Read More »
Back to top button
Close
Close