മരുന്നുകൾ

 • Photo of ഔഷധി ബൂസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്ക്

  ഔഷധി ബൂസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്ക്

  പ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് ഗുണം നല്‍കുന്ന 6 മരുന്നുകളാണ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാക്കില്‍ ഉള്ളത് കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ഔഷധിയുടെ ‘IMMUNITY KIT‘ വിപണിയില്‍. 6 ആയൂര്‍വേദ മരുന്നുകള്‍ അടങ്ങുന്നതാണ്…

  Read More »
 • Photo of സാരസ്വത ചൂര്‍ണ്ണം

  സാരസ്വത ചൂര്‍ണ്ണം

  രോഗസൂചന : അരുചി, ഗുല്ലം , ഛർദ്ദി, ഉദരരോഗങ്ങൾ, കൃമി NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു…

  Read More »
 • Photo of പഞ്ചാമ്ലതൈലം

  പഞ്ചാമ്ലതൈലം

  രോഗസൂചന : ക്ഷതം,ക്ഷയം, രക്തപിത്തം, ചുട്ടുനീറ്റൽ NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന്…

  Read More »
 • Photo of ഗുളൂച്യാദികഷായം

  ഗുളൂച്യാദികഷായം

  രോഗസൂചന : ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, വാതരക്തം, പനി,മഞ്ഞപ്പിത്തം, രക്തക്കുറവ്, പ്രമേഹം NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു…

  Read More »
 • Photo of അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം

  അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം

  ആയുർവേദത്തിൽചികിത്സക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഔഷധമാണ് അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം.  അപസ്മാരം, ഭ്രാന്ത്, അർശസ്സ്, വാതരോഗം എന്നീ അസുഖങ്ങൾക്ക് പ്രതിവിധിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. രോഗസൂചന : നീർക്കെട്ട്, ക്ഷയം, ദുർബലത, വാതരോഗം NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ…

  Read More »
 • Photo of സർപ്പഗന്ധ്യാദി ചൂർണം

  സർപ്പഗന്ധ്യാദി ചൂർണം

  രോഗസൂചന : മാനസികപ്രശ്നങ്ങൾ,യോനിവേദന NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ…

  Read More »
 • Photo of നീലിതുളസ്യാദികഷായ ചൂർണം

  നീലിതുളസ്യാദികഷായ ചൂർണം

  രോഗസൂചന : വിഷം, കൃമി, ചുമ, പ്ലീഹ രോഗങ്ങൾ, ശോധനപ്രശ്നങ്ങള്‍ NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു…

  Read More »
 • Photo of നാൽപാമരാദികേരം

  നാൽപാമരാദികേരം

  രോഗസൂചന : ചുട്ടുനീറ്റൽ, ദുർമേദസ്സ്, രക്തപിത്തം, യോനിരോഗം NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ…

  Read More »
 • Photo of ഷഡ്ധരണം ഗുളിക

  ഷഡ്ധരണം ഗുളിക

  രോഗസൂചന : പനി, ചുമ, ഛര്‍ദ്ദി, അതിസാരം, കൃമി NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന്…

  Read More »
 • Photo of വരണാദി കഷായം

  വരണാദി കഷായം

  രോഗസൂചന : പനി, ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, വിശപ്പിലായ്മ, കുഷ്ഠം, പിള്ളവാതം NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു…

  Read More »
Back to top button
Close
Close