സ്ഥാപനങ്ങൾ

സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഔഷധി

ഔഷധി

ഇന്ത്യയിലെ ആയുര്‍വേദ മരുന്നുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉല്‍പാദകര്‍ ആഗോളരാജ്യങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കേരളത്തിന്‍റെ പെരുമ വിളിച്ചോതപ്പെടുന്നത് ഹരിതാഭയില്‍ കുളിച്ച പ്രകൃതി ഭംഗിയുടെ മാത്രം കരുത്തിലല്ല. അതിനൊപ്പം തന്നെ വിദേശികള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ…
ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ

സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആയുഷ് കേരള വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വകുപ്പ് വരുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറാണ്…
Back to top button
Close
Close