മരുന്നുകൾ

സുകുമാരഘൃതം

രോഗസൂചന : നേത്ര രോഗങ്ങൾ, ചുമ, പുകച്ചിൽ, പനി, ധാതുക്ഷയം, പ്രമേഹം

 ഇതിന്റെ ദീര്‍ഘകാലത്തെ സേവകൊണ്ട് കാന്തി,ലാവണ്യം ,പുഷ്ടി, ഇവ ഉണ്ടാകും. ആന്ത്രവൃദ്ധി, വിദ്രധികള്‍, ഗുന്മം , അര്‍ശസ്സ്, യോനിരോഗങ്ങള്‍, വാതവ്യാധികള്‍, ശോഫം (നീര്), മഹോദരം, മലബന്ധം, ഇവയേയും ശമിപ്പിക്കും.

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close