ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

തിരുതാളി

ചുട്ടിത്താളി, ചുട്ടിത്തിരുതാളി

ശാസ്ത്രനാമം : Ipomoea sepiaria Roxb.
കുടുംബം : Convolvulaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Purple Heart Glory

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : പ്രസവശുശ്രൂഷ, രക്തദുഷ്ടി, ഗർഭാശയരോഗങ്ങൾ
പ്രധാനമരുന്ന് : മാനസമിത്രവടകം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന വള്ളിച്ചെടി. ശുഷ് ക്കവനങ്ങളുടെ ഓരങ്ങളിലും പാതയോരങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ദശപുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന്. Ipomoea obscura (പാൽ തിരുതാളി) എന്ന സസ്യവും തിരുതാളിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തിരുതാളി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.


 

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close