ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

താര്‍താവല്‍

കുടലു ചുരുക്കി

ശാസ്ത്രനാമം : Spermacoce hispida L.
കുടുംബം : Rubiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Shaggy Button weed
സംസ്കൃതം : വാസുക, ബൂക

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്,വിത്ത്,സമൂലം
രോഗസൂചന : വാതപിത്തരോഗങ്ങൾ, ആര്‍ത്രൈറ്റിസ്
, വയറുവേദന, വ്രണം, സ്ത്രീരോഗങ്ങൾ
പ്രധാന മരുന്ന് : മുറിവെണ്ണഓയിന്‍റ്മെന്‍റ്

ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഔഷധി. കേരളത്തിലെ സമതലങ്ങളിലെ മണൽ പ്രദേശങ്ങളിലും പാതയോരങ്ങളിലും വളരുന്നു.

താര്‍താവല്‍

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close