ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

താതിരി

താതിരിപ്പൂവ്

ശാസ്ത്രനാമം : Woodfordia fruticosa (L.) Kurz
ഇംഗ്ലീഷ് : Firebush, Woodfordia
സംസ്കൃതം : ധാതുപുഷ്പി, ബഹുപുഷ്പി, അഗ്നിജ്വാല, ധാതകി
കുടുംബം : Lythraceae

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : പൂവ്
രോഗസൂചന : അതിസാരം, വ്രണം,വിസർപ്പം, ദാഹം, രക്തപിത്തം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : അരിമേദാദിതൈലം, പുഷ്യാനുഗം ചൂർണം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്നു. ഔഷധാവശ്യങ്ങൾക്കായി ഈ കുറ്റിച്ചെടി നട്ടുവളർത്തുന്നു. ആസവാരിഷ്ടങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി താതിരിപ്പൂവ് ചേർക്കുന്നു.

താതിരി

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close