ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

തഴുതാമ

തവിഴാമ

ശാസ്ത്രനാമം : Boerhavia diffusa L.
കുടുംബം : Nyctaginaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Hog weed
സംസ്കൃതം : പുനർന്നവ, ശോഫഘ്നി , വർഷകേതു

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : നീര്, രക്തക്കുറവ്
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : പുനർന്നവാസവം, സുകുമാരരസായനം

ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും കണ്ടുവരുന്ന ഓഷധി. കേരളത്തി ലെ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു. ഇലക്കറിയാ യി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഹൃദയത്തേയും വൃക്കയേയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഔഷധസസ്യം.

തഴുതാമ

NB. ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close