സ്ഥാപനങ്ങൾ

ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ

സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആയുഷ് കേരള വകുപ്പിന് കീഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ വകുപ്പ് വരുന്നത്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഡയറക്ടറാണ്

Contact us

Office of the Director.

Indian Systems of Medicine

Arogya Bhavan

P.B.No.182

Thiruvananthapuram- 695 001

Fax/Ph: 0471 2322620

Email : directorism@yahoo.com

Tags
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close