ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കൊടുത്തൂവ

വള്ളിക്കൊടിത്തൂവ, വള്ളിക്കൊടുത്ത, വള്ളിച്ചൊറിയണം

ശാസ്ത്രനാമം : Tragia involucrata L.
കുടുംബം : Euphorbiaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Climbing Nettle, Indian Stinging Nettle
സംസ്കൃതം : ദുസ്പർശ, ദുരാലഭാ, യവാസം

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : വേര്, സമൂലം
രോഗസൂചന : അർശസ്സ്, പ്രമേഹം, ഛർദ്ദി,
പനി, തണ്ണീർദാഹം, വാതരക്തം
പ്രധാന മരുന്നുകൾ : ദുസ്പർശകാദികഷായം, ദുരാലഭാരിഷ്ടം

ഇന്ത്യയിലും ശ്രീലങ്കയിലുമുള്ള തുറസ്സായ പ്രദേശങ്ങളിലും ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളിലും വളരുന്ന ആരോഹിസസ്യം. സസ്യത്തിലുടനീളം ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കുന്ന രോമങ്ങളുണ്ട്.

കൊടുത്തൂവ

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close