ഔഷധസസ്യങ്ങൾ

കാട്ടുപടവലം

കയ്പ്പന്‍ പടവലം

ശാസ്ത്രനാമം : Trichosanthes lobata Roxb.
കുടുംബം : Cucurbitaceae
ഇംഗ്ലീഷ് : Wild snake Gourd
സംസ്കൃതം : അമൃതഫല, കർക്കശഛദ, കൂലക,തിക്താ, ബീജഗർഭ, പടോല, പാണ്ഡുഫല

ഔഷധയോഗ്യഭാഗങ്ങൾ : സമൂലം
രോഗസൂചന : ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ, രക്തശുദ്ധി, ശോധനക്കുറവ്, സ്തംഭനം
പ്രധാനമരുന്നുകൾ : തിക്തകഘൃതം, പടോലാദികഷായം

ഇന്തോ-മലേഷ്യൻ മേഖലയിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രതാനങ്ങളുള്ള ആരോഹിസസ്യം. അർദ്ധനിത്യഹരിത വനങ്ങളുടേയും ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളുടേയും ഓരങ്ങളിലും സമതലങ്ങളിലും വളരുന്നു.

കാട്ടുപടവലം

NB: ഈ വെബ് സൈറ്റില്‍ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഔഷധസസ്യങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തിരിക്കുന്ന രോഗസൂചനയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഇതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ. അതിനാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ വൈദ്യ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.

Tags
Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
Close